Erik Friis Reitan

Email: erikreitan[at]gmail.com
Tel: (+47) 92820212Teleportation #2, 2020
Teleportation #2, 2020
Teleportation #2, 2020
Teleportation #2, 2020
Teleportation #2, 2020
Teleportation #2, 2020
Teleportation #2, 2020
Teleportation #1, 2019

Teleportation #1 (64.91831°N, 16.749094°W (front) 64.917465°N, 16.744148°W (back)), 2019

Teleportation #1 (64.91745°N, 16.747847°W (detail)), 2019

Teleportation #1 (64.91745°N, 16.747847°W), 2019

60.220966°N, 4.994361°E, 2017

60.214004°N, 4.997958°E, 2015

04.10.14 14.59.56-15.05.58 60°13'18.7"N 5°02'28.3"E alt.15°02'34"-61°44'34" az.3(315°44'-315°43'), 2015

#22

28°12'50.08"N, 63°26'6.84"N, 16°40'57.46"W, 10°24'54.87"E, 2011

#23

60.35227°N, 4.92576°E, 2013

60.61071°N, 7.52842°E, 2013

White Out, 2008